Franse wetgeving letselschade vs Nederland

Verschillen tussen het Franse en Nederlandse schadevergoedingssysteem

De Franse wetgeving wijkt nogal af van wat in Nederland gebruikelijk is bij het beheer van letselschade dossiers voor verkeersongevallen.

In Frankrijk is er sinds 1985 een specifieke wet met een zeer uitgebreide jurisprudentie. Kennis, toepassing en kunde zijn onontbeerlijk voor een juist beheer van deze dossiers en het verkrijgen van een correcte en dus integrale schadevergoeding voor verkeersslachtoffers met letselschade in Frankrijk. Daarentegen hebben wij in Nederland “ slechts” het Burgerlijk Wetboek ter beschikking en de bundel Verkeersrecht als jurisprudentieoverzicht.

Wetgeving frankrijk (foto door bill oxford)

Specifieke wetgeving voor letselschade in Frankrijk

Omdat juist het Franse schadevergoedingsstelsel veel uitgebreider is, dient de letselschade-begeleider over een perfecte kundigheid te beschikken. Daar alle details die voor het opstellen van een correcte schadestaat onontbeerlijk zijn.

Verjaringstermijn

Er gelden in de Franse letselschadevergoeding wetgeving hele andere verjaringstermijnen dan in Nederland het geval is. Bovendien zijn zij veel verscheidener van aard; bij ondeskundige begeleiding loopt een verkeersslachtoffer sneller in de” val” van een verjaringstermijn, waardoor een schadeloosstelling al snel een illusie wordt.

Franse verzekeraars

Franse verzekeringsmaatschappijen bedienen zich van deskundige letselschade inspecteurs. Deze hebben vaak een eigen (!) financieel belang bij de wijze waarop het bedrag wordt vastgesteld, waarmee een verkeersslachtoffer schadeloos wordt gesteld.

Terwijl in Nederland -al dan niet met behulp van een letselschadebureau of letselschade-begeleider- een verkeersslachtoffer meestal door de WA verzekeringsmaatschappij wordt begeleid en geholpen op diens weg naar een uiteindelijke schadevergoeding, zoveel anders is de benadering van de verzekeraars in Frankrijk.

In Frankrijk ziet de WA verzekeraar het slachtoffer eerder als een tegenpartij, aan wie zo weinig mogelijk moet worden tegemoet gekomen of geen enkele hulp moet worden geboden. Dit om er maar voor te zorgen dat er als eindresultaat zo weinig mogelijk wordt uitgekeerd. En om dat te bereiken wordt vrijwel geen enkel middel geschuwd.

Begeleiding letselschade zaken in Frankrijk essentieel

Het is van cruciaal belang dat een Nederlands slachtoffer van letselschade in Frankrijk begeleiding in het beheer en het definitief afwerken van diens dossier krijgt. Om te voorkomen dat hij naast vaak enorm letsel, ook nog blijft zitten met een financieel debacle. Het slachtoffer ontmoet -en als hij alleen en onbegeleid blijft in diens strijd, zelfs zonder het te beseffen- veel meer voetangels en klemmen dan louter het taalprobleem.

Keuringsartsen

In Frankrijk is het verplicht dat de aansprakelijke WA-assuradeur een keuringsarts benoemt die het slachtoffer keurt, zodra er een medische eindtoestand zal zijn bereikt. Assuradeurs benoemen echter vrijwel altijd dezelfde keuringsarts in een bepaalde regio of stad. Het zal duidelijk zijn dat deze artsen hierdoor een eigen financieel belang hebben om, gelet op hun niet onaanzienlijke omzet voor al deze keuringen, dus niet graag voor hun broodheren onwelgevallige beslissingen nemen. Of evenmin het slachtoffer al te zeer te helpen bij het medische deel in de opbouw van hun dossier.

Staal Letselschade benoemt altijd één van hun eigen keuringsartsen om hun cliënten bij de keuringen terzijde te staan en ervoor te zorgen dat alle punten van belang op de keuring naar voren worden gebracht. En daarbij ook zullen worden opgenomen in het keuringsrapport.

Keuringsrapport

Het keuringsrapport speelt in Frankrijk een cruciale rol voor het uiteindelijk tot stand kunnen brengen van een correcte en dus integrale schadevergoeding voor een verkeersslachtoffer. Daarbij gaat de taalbarrière een cruciale rol spelen.

Geen enkele cliënt van Staal Letselschade zal dan ook onbegeleid geconfronteerd worden met een keuringsarts van de Franse WA verzekeraar. Staal zorgt er voor dat het honorarium van onze keuringsartsen in de schadestaat wordt opgenomen en door de verzekeraar wordt vergoed.

Ook als een slachtoffer een procedure begint tegen een verzekeraar om een correcte schadeloosstelling te kunnen realiseren en daarbij aan de Franse Rechtbank vraagt om een keuringsarts te benoemen als gerechtelijk deskundige, moet niet voetstoots worden aangenomen dat deze keuringsarts voldoende het belang van het slachtoffer in het oog zal houden. Omdat helaas dergelijke artsen ook vaak keuringsarts zijn voor verzekeraars!

Procederen

In afwijking van hetgeen in Nederland gebruikelijk is, wordt in Frankrijk veel meer geprocedeerd om te bewerkstelligen dat er een correcte en dus integrale schadevergoeding aan verkeersslachtoffers wordt uitgekeerd. Procederen wordt een “must”.

Staal letselschade helpt u

Staal Letselschade heeft in de afgelopen 20 jaren een eigen netwerk opgebouwd van competente advocaten en keuringsartsen, die het voor de verkeersslachtoffers willen opnemen en hun belangen onvoorwaardelijk verdedigen.

Het is daarom van groot belang dat een in Nederland woonachtig slachtoffer van een verkeersongeval in Frankrijk met behoorlijk lichamelijk letsel, in een zo vroeg mogelijk stadium (liefst van meet af aan nadat het slachtoffer in Nederland is gerepatrieerd) een professioneel letselschadebureau in de arm neemt om diens belangen te behartigen. Zonder zelf te gaan experimenteren, zelfs niet met “behulp“ van hun eigen Nederlandse verzekeraars (Motorrijtuigenverzekering of Rechtsbijstandverzekering).

Bij onze praktijkvoorbeelden leest u hoe Staal Letselschade soms alle zeilen moet bijzetten om een verkeerd aangevangen beheer te doen stoppen en om het dossier correct op de rails te krijgen.

Een slachtoffer kan altijd vrijblijvend Staal Letselschade consulteren voor advies.

Wij helpen u graag, het is ons werk.