Schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen

Voorbeelden schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen

 • Door het slachtoffer zelf betaalde of voorgeschoten medische kosten, voordat een medische eindtoestand werd bereikt.
 • Medische kosten die gemaakt moeten worden of resp. gemaakt zijn nadat de medische eindtoestand werd bereikt. Te denken valt hierbij aan voorziene nieuwe ziekenhuisopnames, fysiotherapie, maar vooral prostheses, rolstoel, inrichting van een aangepaste woning, etc.
 • Reiskosten voor het slachtoffer en zijn familieleden;
 • Hulp van derden voor het slachtoffer vanwege onvolledige autonomie in het dagelijks bestaan van het slachtoffer. Mede daaronder begrepen assistentie voor begeleiding buiten de woning.
 • Inkomstenderving vanaf het tijdstip van het ongeval tot en met de pensioengerechtigde leeftijd van het slachtoffer. Waarbij tevens een vergoeding moet worden betaald voor een verminderde pensioengrondslag.
 • Vergoeding voor de waardevermindering van het slachtoffer op de arbeidsmarkt. Indien het slachtoffer bepaalde beroepen in verband met het letsel niet meer kan uitoefenen of het slachtoffer niet langer voor promotie in aanmerking komt etc..
 • Aanpassingen aan en van de woning van het slachtoffer en zijn naaste familie (partner en kinderen).
 • Aanpassingen aan het vervoermiddel van het slachtoffer. Mede daaronder begrepen de aanschaf van een specialiseerde invalide auto en de levenslange vervanging ervan.
 • Vergoeding voor pijn en smart. Littekens, fysieke vervormingen, het niet meer kunnen beoefenen van sport en hobby's.
 • Vergoeding voor de psychische en fysieke invaliditeit. Zowel tijdelijke als blijvende gedeeltelijke invaliditeit.
 • Vergoeding voor geheel of gedeeltelijk seksueel onvermogen of verminderd libido.
 • In het ongeval verloren gegane, dan wel beschadigde eigendommen.
 • De kosten en honoraria van de keuringsarts die onze cliënten bijstaan bij gelegenheid van de keuringen.