Heropenen letselschade dossier

Een verkeersslachtoffer die in het verleden al schadeloos gesteld is heeft in principe levenslang de mogelijkheid om zijn dossier bij de WA verzekeraar te doen heropenen voor een aanvullende schadeloosstelling. Dit is mogelijk bij bepaalde situaties.

Heropenen dossier letselschadefrankrijk

"Verergering van het initiële letsel"

Wil een heropening van het dossier succesvol zijn, dan dient al in de eerste fase van het beheer ervan (vlak na het ongeval) die mogelijkheid tot heropening te zijn onderkend en genoegzaam zijn vastgelegd. Er dient dan ook in meer dan duidelijke bewoordingen het oorspronkelijk opgelopen letsel zo volledig mogelijk te zijn omschreven. Met de desbetreffende gevolgen ervan, om te voorkomen dat een verzekeraar in een latere fase met “welles nietes” aan een aanvullende schadeloosstelling weet te ontsnappen.

Als het oorspronkelijk letsel is toegenomen, volgt een aanvullende schadevergoeding. Niet alleen voor de toename van het percentage van de blijvende gedeeltelijke invaliditeit, maar ook worden alle andere persoonlijke schade componenten als gevolg daarvan hernieuwd bezien. Zoals die voor de esthetiek, pijn en smart, tijdelijk ongemak in het dagelijks leven, verlies aan inkomen, verlies aan waarde op de arbeidsmarkt en dergelijke. Het vraagt dus opnieuw om een professionele begeleiding.

”Verergering van het initiële letsel” hoeft niet altijd een verhoogd percentage van de aanvankelijk vastgestelde “blijvende gedeeltelijke invaliditeit” met zich mee te brengen, om toch met een beroep op “verergering” een aanvullende schadevergoeding te doen slagen. Consulteer in voorkomende gevallen hiervoor Staal Letselschade.

Nieuwe medische situatie

Heropening van het dossier met aanvullende schadevergoeding kan slagen wanneer er zich een nieuwe medische situatie voordoet in het oorspronkelijke letsel, waarvoor opnieuw ziekenhuisopnames of aanvullende therapeutische behandelingen noodzakelijkerwijs worden voorgeschreven. Zonder dat zulks leidt tot een hoger percentage in de blijvende gedeeltelijke invaliditeit.

Daarbij moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan bijvoorbeeld:

Toegenomen arbeidsongeschiktheid
(zonder dat de gedeeltelijke blijvende fysieke invaliditeit toeneemt).

Met een aanpassing (verlaging) van inkomsten en omvang (afname) of aard van de werkzaamheden. Dit is een moeilijk te begeleiden kwestie in het geval van een slachtoffer die werkzaam is als zelfstandige en niet in loondienst. Het vraagt specifieke specialistische kennis en ervaring om in een dergelijke situatie een beroep op “verergeren” te doen slagen

Behoefte aan andere prothese(s)
(dan die welke oorspronkelijk werd/ werden vergoed).

Bijvoorbeeld het slachtoffer wil jaren later toch nog met zijn gezin gaan skiën terwijl hij daarvoor in het verleden geen passende prothese heeft gekregen; Hierbij is professionele begeleiding onontbeerlijk vanwege op de loer liggende verjaringstermijnen waar de verzekeraar al dan niet terecht een beroep op zal doen. Onder bepaalde voorwaarden kan het slachtoffer ook in aanmerking komen voor vervanging van eerder toegestane en vergoede protheses

Toegenomen behoefte aan assistentie en begeleiding in het dagelijks leven wegens afname van de autonomie.

Een schadeloosstelling voor “hulp van derden” is een zeer wezenlijk bestanddeel van alle schade componenten en dient zorgvuldig berekend te worden aan de hand van de meest recente Franse jurisprudentie. Het vraagt dan ook in deze schadepost om een professionele begeleiding, teneinde vast te stellen en door de maatschappij te doen aanvaarden, welke personen voor deze ” hulp aan derden” in aanmerking komen om een claim tot aanvullende schadevergoeding te doen slagen. Deze schadecomponent omvat bepaaldelijk veel meer dan hetgeen in Nederland onder de schadepost “ huishoudelijke hulp” wordt gerangschikt en vergoed; Een slachtoffer moet ons inziens hiervoor nimmer zelf met een Franse WA verzekeraar aan de slag gaan;98u

Een ingrijpende verandering van de omstandigheden
(zonder dat de blijvende gedeeltelijke invaliditeit verandert)

Alsdan moet het slachtoffer begeleiding van zijn dossier bij Staal Letselschade zoeken om deze veranderde situatie bij de verzekeraar te doen verdedigen om een aanvullende uitkering te verkrijgen.

Een slachtoffer van een verkeersongeval in Frankrijk kan altijd vrijblijvend Staal Letselschade consulteren voor advies.

Wij helpen u graag, het is ons werk.